Witamy na stronie sklepu Meblekluczbork.pl – serwisu należącego do B.F. Group Sp.J.. Prezentowana tu Polityka prywatności ma na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych, które podaliście Państwo w trakcie korzystania z naszego serwisu. Prosimy zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki prywatności przed skorzystaniem z usług naszego serwisu i przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych.

 

Jakie dane są przetwarzane?

Przetwarzamy dane, które podajecie Państwo lub pozostawiacie w ramach korzystania z serwisu meblekepno.pl

1.    podstawowe dane identyfikacyjne i dotyczące zamieszkania;

2.    dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne;

3.    elektroniczne dane identyfikacyjne i dane lokalizacyjne;

4.    dane uzyskane dzięki korzystaniu z technologii.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem udostępnionych przez Państwo danych osobowych jest Spółka Jawna B.F. Group ul.G. Morcinka 2 ; 46-100 Namysłów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Opole VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:0000623328, chyba że wyraźnie zostanie wskazane inaczej.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Aby zagwarantować, że Państwa dane zawsze będą przetwarzane w sposób zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem biuro@meblekepno.pl.

 

Gdzie przechowywane są Państwa dane?

Zebrane dane osobowe przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

 

Zabezpieczenie danych

Oświadczamy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako RODO) oraz ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę tych danych. Mimo zastosowania zabezpieczeń zgodnych z aktualną wiedzą i normami, nie można jednak wykluczyć ryzyka wykorzystania danych osobowych przez nieuprawnione osoby wskutek przestępstwa kradzieży tych danych.

 

Dlaczego przetwarzamy pozostawione przez Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

1.    korzystania z Serwisu na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

2.    wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie na nas nałożony (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

3.    analitycznych, np. w celu doboru usług do Państwa potrzeb; optymalizacji produktów i usług na podstawie zgłaszanych uwag, Państwa zainteresowania, logów technicznych aplikacji; w celu optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługowych, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

4.    archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

5.    ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

6.    otrzymywania informacji handlowej, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

7.    badania Państwa satysfakcji i określania jakości naszych usług, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

8.    w celu oferowania Państwu bezpośrednio produktów i usług (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb z wykorzystaniem profilowania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Jak długo będą przechowywane  Państwa dane?

Państwa dane pozyskane w celu korzystania z Serwisu lub w celu zawarcia umowy są przechowywane przez okres korzystania z Serwisu lub okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy. Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych oraz badania satysfakcji, przetwarzamy wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Państwo ważnego sprzeciwu.

 

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

 

Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii. Możecie Państwo także żądać sprostowania danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody. Macie Państwo również prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Uprawnienia te są realizowane poprzez przesłanie na adres B.F. Group Sp.J. ul.Poznańska 7a 63-600 Kępno  stosownego wniosku wraz z danymi, które umożliwią Państwa jednoznaczną identyfikację oraz zrealizowanie żądania zgodnie z wnioskiem. W przypadku, gdy dane osobowe są niezbędne do świadczenia usługi, żądanie ich usunięcia jest traktowane jako oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej usługi i przynosi skutki określone w Regulaminie serwisu.

 

Do jakich odbiorców będą przekazywane Państwa dane?

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim (firmom transportowym , instytucjom finansowym – naszym partnerom - wyłącznie w związku z realizacją celów serwisu lub na potrzeby prawidłowego wykonania umowy.

Państwa dane mogą być również przekazywane naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności i świadczeniu usług, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami z zachowaniem wymogów RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. Możemy także przekazać Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości w celu ochrony uzasadnionych interesów własnych lub dochodzenia przysługujących nam praw w szczególności, gdy naruszą Państwo przepisy prawa.

 

Linki do innych witryn internetowych

Serwis internetowy www.meblekepno.pl może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki zachowania poufności. Zachęcamy Państwa do zapoznawania się z treścią odpowiedniej polityki w przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych.